Algemene voorwaarden

Artikel 1

Onze facturen zijn direct betaalbaar bij afgifte of bij ontvangst factuur, uitgezonderd wanneer er een andere vervaldatum is vermeld op de factuur of op de geschreven overeenkomst.

Artikel 2

De ontvanger van de factuur verbindt er zich toe zijn persoonlijke gegevens (naam, adres, BTW-nummer) te controleren en eventuele fouten direct te melden aan boekhoudkantoor ProBuFisc.

Artikel 3

Wanbetaling, faillissement, aanvraag tot surséance, schending van vertrouwen, enz. verbreekt alle overeenkomsten, contracten, orders, leveringen, enz. en maakt alle facturen (zelfs niet vervallen facturen) onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4

In geval van wanbetaling wordt er een nalatigheidintrest aangerekend van 8% te verhogen met een forfaitaire som van 10% (met een minimum van 250 Euro) voor de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 5

De cliënt zijn facturen zijn compenseerbaar met onze eigen facturen.

Artikel 6

Betwistingen omtrent de facturen dienen boekhoudkantoor ProBuFisc te bereiken per aangetekende post binnen de 5 dagen.

Artikel 7

Bij niet- betaling van de facturen gericht aan de cliënt, heeft boekhoudkantoor ProBuFisc het recht om de werkzaamheden te staken tot moment van betaling van de openstaande facturen.

Artikel 8

Het adres vermeld als facturatieadres is meteen de keuze van woonplaats van cliënt, omtrent alle betwistingen. Wanneer cliënt een andere keuze van woonplaats wenst, dient hij deze door te geven aan boekhoudkantoor ProBuFisc.

Artikel 9

Cliënt zijn aankoopvoorwaarden zijn steeds te allen tijde onderschikt aan boekhoudkantoor ProBuFisc zijn verkoop/factuur voorwaarden.

Artikel 10

Alle opdrachten dewelke boekhoudkantoor ProBuFisc uitvoert voor de cliënt, zelfs mondelinge opdrachten, worden geacht in uitdrukkelijke opdracht van en voor rekening van cliënt te zijn.

Artikel 11

Boekhoudkantoor ProBuFisc gaat er steeds van uit dat de cliënt alle informatie en alle stukken heeft overhandigd mbt de uit te voeren opdracht.

Artikel 12

De communicatietaal is het Nederlands.

Artikel 13

Omtrent alle betwistingen zijn enkel en alleen de rechtbanken gelegen in het gerechtelijke arrondissement Gent, afdeling Dendermonde bevoegd.

Laat ons u terugbellen

Wil u uw vragen, wensen of opmerkingen liever telefonisch bespreken? Laat dan uw gegevens achter door onderstaand formulier in te vullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.