Privacy Policy

Dit is het privacybeleid van ProBuFisc BVBA (met maatschappelijke zetel Wilfordkaai 37, 9140 Temse RPR Gent BTW BE 0712.872.004) en al haar rechtsopvolgers (hierna “ProBuFisc”).


1. Algemene bepalingen

ProBuFisc respecteert uw privacy en de bijbehorende privacywetten. Dit privacybeleid is van toepassing op alle aanvragen en levering van goederen en diensten door ProBuFisc aan de klant en aan alle bezoekers van de website van ProBuFisc.com.

Door onze website te gebruiken of persoonsgegevens aan ProBuFisc te verstrekken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen en voorwaarden van dit privacybeleid. Als u het niet eens bent met dit privacybeleid, vragen we u om onze website te verlaten of ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het is alsdan mogelijk dat ProBuFisc de gevraagde diensten of levering van goederen niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op het hierboven vermelde adres of per e-mail op info@probufisc.com

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 18/02/2019 en vervangt alle vorige. Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. De meest recente versie van het privacybeleid kan altijd worden geraadpleegd op de website. In geval van significante wijzigingen die volgens de toepasselijke wetgeving uw toestemming vereisen, zal ProBuFisc u daar duidelijk van op de hoogte brengen en uw toestemming afwachten.

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon of een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz., wat kan worden gebruikt om een natuurlijk persoon direct of indirect te identificeren.

3. Gebruik van uw persoonsgegevens

ProBuFisc respecteert de privacy van elke klant of bezoeker van zijn website. Al uw gegevens ingevoerd op onze website of via een ander medium doorgegeven (zoals naam, voornaam, geslacht, telefoonnummer, adres, e-mailadres, bedrijf, facturatiegegevens) worden strikt vertrouwelijk behandeld. We gebruiken dergelijke gegevens om u een betere service te bieden.

Uw gegevens worden uitsluitend door ProBuFisc gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder vermeld:

• in het algemeen om uw aanvraag te verwerken, zoals het leveren van goederen, diensten of opleidingen bij ProBuFisc en in het algemeen om onze overeenkomst uit te voeren;
• om u te informeren of om u te contacteren in verband met uw verzoeken;
• voor leveranciersbeheer;
• voor klantenbeheer;
• voor klantenbeheer;
• voor marketingdoeleinden;
• om onze diensten, inclusief onze website, te optimaliseren;
• om te voldoen aan wettelijke bepalingen;
• om onze rechten te vrijwaren.

ProBuFisc verwijst in dit kader tevens naar de ProBuFisc cookies policy.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in onze database, voor de doeleinden zoals hierboven vermeld. Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, verleent u ProBuFisc expliciet toestemming om dergelijke gegevens te verzamelen en te verwerken voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

ProBuFisc zal proberen om uw persoonsgegevens te allen tijde accuraat te houden en uw gegevens bij te werken wanneer we weet hebben van veranderingen.

We zijn niet van plan om persoonsgegevens van minderjarigen (bezoekers of klanten jonger dan 16 jaar) te verzamelen, zonder de toestemming van hun ouders of voogd. We kunnen de leeftijd van een bezoeker of klant echter niet controleren. In het geval dat we persoonsgegevens van een persoon minder dan 16 jaar verzameld hebben, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen van zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

4. Rechten en plichten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens

In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u de volgende rechten, op schriftelijk verzoek en bewijs van uw identiteit:

• u hebt recht op een kopie van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben en dit in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
• u hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn;
• u hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, en deze alleen voor bepaalde doeleinden te gebruiken;
• u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, zo snel als mogelijk, indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, als u uw toestemming intrekt waarop de verwerking is gebaseerd, en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of als het wissen van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving;
• u kunt ProBuFisc verzoeken, op elk moment en zonder kost, om uw gegevens niet te gebruiken voor direct-marketingdoeleinden.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)22744800 of Fax +32(0)22744835, contact@adp-gba.be,), https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

5. Retentie

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de specifieke doeleinden, zoals hierboven vermeld. Gegevens die niet langer nuttig of noodzakelijk zijn, worden gewist.

6. Beveiliging

ProBuFisc verbindt zich ertoe alle administratieve, technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevens te beschermen en te beveiligen tegen onopzettelijke of niet toegelaten vernietiging, toevallig verlies, wijzigingen of enige andere niet-toegelaten toegang of verwerking van uw persoonsgegevens, met inachtneming van de huidige stand van de techniek, zoals onder andere paswoorden en antivirusprogramma’s. De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden.

7. Derde partijen en plug-ins

In het kader van de dienstverlening door ProBuFisc, kunnen wij samenwerken met bepaalde derde partijen. Persoonsgegevens met die derde partijen worden alleen gedeeld voor zover noodzakelijk met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met eventuele derde partijen om de juiste opslag en verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen met als enig doel onze overeenkomst uit te voeren en uw persoonsgegevens te behandelen als vertrouwelijke informatie, alles in overeenstemming met de toepasselijke regels en voorschriften. In het geval dat uw persoonsgegevens door derden voor andere doeleinden worden gebruikt, zullen wij uw toestemming vragen. Uw persoonsgegevens kunnen evenwel worden gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken.

Onze website kan gebruik maken van plug-ins voor sociale media waarmee u naar onze sociale-mediakanalen kunt linken of waarmee u inhoud op sociale-mediakanalen kunt delen. Als u op de relevante link klikt, kan het zijn dat de genoemde sociale mediapartners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens over uw profiel. We kunnen niet garanderen hoe deze sociale-mediapartners uw persoonsgegevens gebruiken. In een dergelijk geval zullen ze optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

Onze website kan hyperlinks naar websites van derden gebruiken. Deze websites worden niet beheerd door ProBuFisc en kunnen een eigen privacybeleid hebben waarvoor wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen. We raden u aan dit privacybeleid in detail te lezen.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Alle geschillen met of ontstaan uit het verwerken van persoonsgegevens of dit privacybeleid zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht en zullen uitsluitend worden beoordeeld door de rechtbanken waar ProBuFisc haar maatschappelijke zetel heeft.

Laat ons u terugbellen

Wil u uw vragen, wensen of opmerkingen liever telefonisch bespreken? Laat dan uw gegevens achter door onderstaand formulier in te vullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.